โลโก้เว็บไซต์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกลุ่มศิลปกรรม 9 สถาบันวิชาการ ณ ประเทศเวียดนาม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกลุ่มศิลปกรรม 9 สถาบันวิชาการ ณ ประเทศเวียดนาม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 พฤศจิกายน 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 751 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

21 พฤศจิกายน 2566

อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทคนโลยีราชมงคลล้านนา และ รองสาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกลุ่มศิลปกรรม 9 สถาบันวิชาการ

กลุ่ม 9 สถาบันวิชาการ กลุ่ม

Group of Arts 9 เป็นพันธมิตรความร่วมมือระหว่าง 7 สถาบันวิชาการทางด้านศิลปกรรมในประเทศไทยและ2สถาบันวิชาการทางด้านศิลปกรรมในประเทศเวียดนาม

ประเทศไทย

1. ART-RMUTL คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลล้านนา

2. DEC-SU คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. FACA-RMUTI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

4.FACS-MSU คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5.FAKKU คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. FA-RMUTT คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7. PSG-SU คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเทศเวียดนาม

8. HCMUFA มหาวิทยาลัยวิจิตรศิลป์โฮจิมินห์

9. VNUFA มหาวิทยาลัยวิจิตรศิลป์ฮานอย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ครั้งนี้ จัดทำขึ้นที่กรุงฮานอย

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2023 โดย 9 สถาบันวิชาการของกลุ่ม GA9 ตามรายชื่อผู้ลงนามดังนี้

1. อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทคนโลยีราชมงคลล้านนา

2. ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช บุญทองเล็ก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

8. รองศาสตราจารย์ ดร.Nguyen Van Minh, อธิการบดีมหาวิทยาลัยวิจิตรศิลป์โฮจิมินห์

9. ดร.Dang Thi Phong Lan, รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิจิตรศิลป์เวียดนาม

ณ มหาวิทยาลัย Vietnam University of Fine Arts (formerly Hanoi College of Fine Arts) เมืองฮานอย ประเทศเวียดนามออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา