โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ติด TOP5 สถานศึกษาชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มทร.ล้านนา ติด TOP5 สถานศึกษาชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3034 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ได้รับการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดีที่สุด อยู่ในลำดับที่ 4 ของประเทศ และเป็นลำดับ 2 ในกลุ่ม 9 ราชมงคล จากการเปิดเผยข้อมูลของนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  แสดงให้เห็นว่า มทร.ล้านนา ได้ให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบให้แก่นักศึกษาผู้กู้ และเป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพของนักศึกษาที่จบออกไปแล้วว่าสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ มีความมั่นคง จนสามารถชำระเงินคืนกลับไปยังกองทุนฯ ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง 

         โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีการจัดอันดับข้อมูลการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2566 พบว่ามีรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกดังนี้

1. มหาวิทยาลัยพะเยา
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8. มหาวิทยาลัยมหิดล
9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
15. มหาวิทยาลัยบูรพา
16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
18. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
19. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลตะวันออก
21. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22. มหาวิทยาลัยทักษิณ
23. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
25. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ขอบคุณข้อมูล : https://www.studentloan.or.th/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา