โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงโครงการนักออกแบบ (Designer)  | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงโครงการนักออกแบบ (Designer)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กันยายน 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 617 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

ได้เข้าร่วมโครงการนักออกแบบ (Designer) "จากดอยสู่ดาว"

.

ด้วยสำนักงานปัองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้มีการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านงานหัตถกรรม ให้แก่เยาวชนและสตรีที่เข้าร่วมโครงการรวม 34 ราย (14 กลุ่ม)

.

โดย มทร.ล้านนา ได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปรับปรุงการออกแบบและตัดเย็บ แก่ผู้เข้ารับการอบรม

.

จากการดำเนินงานสามารถสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 39 ชิ้นงาน และผ่านการคัดเลือกไปผลิตเป็นสินค้าจำหน่าย จำนวน 7 ชิ้น


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา