โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องประดับ รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในการเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมฯ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องประดับ รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในการเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน พร้อมทั้งรับมอบเกียรติบัตร จากพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง สมาชิกวุฒิสภา และนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา ประธานอนุกรรมาธิการเด็กและเยาวชน วุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นต้นแบบ เป็นผู้ผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ในทุกมิติ เพื่อพัฒนาพื้นที่อันนำสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสภา ฯ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา