โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสัมมนาการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) ในการบริหารจัดการคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประชุมสัมมนาการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) ในการบริหารจัดการคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1476 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2566  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนคณะฯ โดยรวมให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของสังคมทั้งในระดับพื้นที่และประเทศ อาทินักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน สังคม องค์กรของรัฐและเอกชนที่เป็นผู้ใช้ผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นคณะชั้นนำด้านการผลิตนักปฏิบัติและนวัตกรรม โดยนำภูมิปัญญาล้านนา งานสร้างสรรค์และเทคโนโลยี เพื่อสอดคล้องกับพลวัตทางสังคม”  โดยมีพันธกิจที่กำหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่

1) ผลิตนักปฏิบัติและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ที่มีสมรรถนะวิชาชีพ หรือเป็นไปตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2) ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ล้านนาสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐ เอกชนและประเทศ 

3) ให้บริการทางวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรม การออกแบบและสถาปัตยกรรม ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5) พัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข

          ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้กับบุคลากรในสังกัดจึงได้จัดโครงการ “ประชุมสัมมนาการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) ในการบริหารจัดการคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์” จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2566 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้เข้าใจในบริบทการปฏิบัติงานและระดมความคิดเห็น เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศของความร่วมมือในการผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา