โลโก้เว็บไซต์ โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อผลักดันบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อผลักดันบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 910 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ทำการเปิดสอนวิชาชีพรวม 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาศิลปกรรม สาขาการออกแบบ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ และสาขาสถาปัตยกรรม บุคลากรสายผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสอนและถ่ายทอดเป็นอย่างดี จะเห็นจากการผลิตนักศึกษาออกไปประกอบอาชีพ ตลอดจนอาจารย์แต่ละคนได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยมาตลอดอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ผู้ทำการสอนได้มุ่งพัฒนาตนเองตลอดมาให้ทันกับกระแสยุคของสังคมและโลกที่เคลื่อนตัวไปในลักษณะของสังคมฐานความรู้มากขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการก็คือการทำผลงานวิชาการ ให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นการส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมีระบบ อาจารย์ใหม่ซึ่งมีประสบการณ์น้อยในด้านการสอน ตลอดจนการสร้างตำราต่าง ๆ จำเป็นที่ต้องมีผู้มีประสบการณ์ให้ข้อแนะนำ ถ่ายทอด และพร้อมสนับสนุนให้รุ่นน้องประสบผลสำเร็จ และเพื่อให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้อนาคต คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติด้านวิชาชีพเฉพาะตามหลักสูตรที่กำหนดต่อไป

 

     ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายในการส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อนำไปถ่ายทอดในกระบวนการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตลอดจนเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยถ่ายทอดเนื้อหาสาระในรูปแบบตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย หรือบทความประเภทต่าง ๆ เพื่อขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เนื่องด้วยการขอตำแหน่งทางวิชาการ ถือเป็นภาระหน้าที่หนึ่งที่คณาจารย์ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นการสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการ มีศักยภาพในการรวบรวม ประมวลความรู้ และวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิชาชีพ และการพัฒนาองค์กร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางด้านวิชาการ อีกทั้งบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีสัดส่วนการดำรงตำแหน่งทางวิชาการค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ของคณะฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และการพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  จึงจัดโครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อผลักดันบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อผลักดันการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ภายในคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้เพิ่มขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา