โลโก้เว็บไซต์ โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตกำลังคนด้านสถาปัตยกรรม เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าผ่าน TCAS รอบ 1 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตกำลังคนด้านสถาปัตยกรรม เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าผ่าน TCAS รอบ 1

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ธันวาคม 2562 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 2470 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30 น. – 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประชุมกับสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (สัญจร)ค ปีที่ 23 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม บวรรัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญเช่น ข้อคิดเห็นต่อ(ร่าง)พะราชบัญญัติสถาปนิกฯ โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตกำลังคนด้านสถาปัตยกรรม ความร่วมมือด้านการประชุมวิชาการฯ เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าผ่าน TCAS รอบ 1(Portfolio) TOY Arcasia ระดับเอเชีย การสำรวจคุณสมบัติอาจารย์ เพื่อเสนอเป็นผู้อ่านผลงานที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมการเรียน BIM ร่วมกับ A49 เป็นต้น


คลังรูปภาพ : TOY Arcasia


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา