โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

ประชุมสัมมนาการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) ในการบริหารจัดการคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศุกร์ 31 มีนาคม 2566

            คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2566  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนคณะฯ โดยรวมให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของสังคมทั้งในระดับพื้นที่และประเทศ อาทินักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน สังคม องค์กรของรัฐและเอกชนที่เป็นผู้ใช้ผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ ... >> อ่านต่อ


โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อผลักดันบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ศุกร์ 31 มีนาคม 2566

     คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ทำการเปิดสอนวิชาชีพรวม 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาศิลปกรรม สาขาการออกแบบ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ และสาขาสถาปัตยกรรม บุคลากรสายผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสอนและถ่ายทอดเป็นอย่างดี จะเห็นจากการผลิตนักศึกษาออกไปประกอบอาชีพ ตลอดจนอาจารย์แต่ละคนได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยมาตลอดอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ผู้ทำการสอนได้มุ่งพัฒนาตนเองตลอดมาให้ทันกับกระแสยุคของสังคมและโลกที่เคลื่อนตัวไป... >> อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมชุมชนเปรื่องปราชญ์
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนา (UDIH) Rmuti เป็นศูนย์จัดอบรมโครงการฝึกอบรม การสร้างนวัตกรรมชุมชนเปรื่องปราชญ์ (Inteligent Community Platform) แพลต์ฟอร์มเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอัจฉริยะ มีพิธี เปิดโครงการ โดย อ.ดร.กนกวรรณ คชสีห์ หัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


มอบทุนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์จากกองทุน”ช่างเถิด” โดยอาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562

ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ได้มีการการบรรยาย “ชีวิตและการสร้างสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ตั้งแต่ พ.ศ. 2523-2562” และมอบทุนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์จากกองทุน”ช่างเถิด” จำนวน 2 ทุนทุนละ 30,000 บาท และผลิตภัณฑ์สีจากบริษัท Artistic Paints จำกัด จำนวนเงิน 5,000 บาท ได้แก่ 1.นายปภัส สีแนม (ศิลปะไทย) 2.นางสาววรรวษา ภู่สิงห์ (สื่อศิลปะ) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อย... >> อ่านต่อ


โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตกำลังคนด้านสถาปัตยกรรม เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าผ่าน TCAS รอบ 1
อังคาร 17 ธันวาคม 2562

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30 น. – 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประชุมกับสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (สัญจร)ค ปีที่ 23 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม บวรรัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญเช่น ข้อคิดเห็นต่อ(ร่าง)พะราชบัญญัติสถาปนิกฯ โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตกำลังคนด้านสถาปัตยกรรม ความร่วมมือด้านการประ... >> อ่านต่อ


สัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
อังคาร 2 เมษายน 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม" ให้กับนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ ณ ชั้น 1 อาคาร 15 คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) โดยนักศึกษาผู้เข้าร่วมได้รับความรู้จากวิทยากร พร้อมร่วม Work Shop ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ECO FOOD AND BEVERAGE PACKAGING ประชันไอเดียออกแบบ สำหรับนักศึกษา >> อ่านต่อ


อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานนานาชาติโดย Veronique Menard
อังคาร 2 เมษายน 2562

คณศิลปกรรมฯ - จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานนานาชาติระหว่างคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประเทศไทย ร่วมกับสาขาดิจิตอลอาร์ต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิกูติมิ ประเทศแคนาดา" โดย Veronique Menard (Student - Masters in art, UQAC) เป็นผู้บรรยายพิเศษและสอนการปฏิบัติ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 29 มี.ค. 62 ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เจ็ดยอด) ทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับความรู้ทางด้านสื่อศิลปะสมัยใหม่ และสามารถพัฒนา... >> อ่านต่อ


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย ครั้งที่ 4/2562
พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาเชียงใหม่ ได้มีแผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ครั้งที่ 4/2562 1. ด้านการผลิตบัณฑิต โดยมีองค์ความรู้ที่จำเป็นทางวิธีการสอน เทคนิคการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ด้านศิลปะกับภูมิปัญญาล้านนา แนะนวัตกรรม เทคโนโลยี 2. ด้านการวิจัย โดยมีองค์ความรู้ที่จำเป็นทางการวิจัยคือ การนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในระดับดี >> อ่านต่อ


Workshop
จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ในวันพุธที่ 30 ม.ค. 62 ที่ผ่านมา - คณะศิลปกรรมฯ ร่วมกับ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด จัดบรรยายพร้อม Workshop "เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน" โดยวิทยากรพิเศษบรรยาย พร้อมสอนวิธีเขียนเรซูเม่แต่ละขั้นตอนผ่านมือถือ จัดขึ้นที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 15 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) เพื่อที่จะให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสได้รับความรู้ และพร้อมในการสมัครงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาภายในคณะศิลปกรรมฯ เป็นอย่างมาก >> อ่านต่อ


การบรรยาย เรื่องน่าเรียนรู้จากผลงานรางวัลบรรจุภัณฑ์ดีเด่นในเส้นทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น (Packaging Award-Winners in Japan) โดยท่าน ผศ.อรสา จิรภิญโญ
ศุกร์ 11 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 62 ที่ผ่านมา - หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการบรรยาย "เรื่องน่าเรียนรู้จากผลงานรางวัลบรรจุภัณฑ์ดีเด่นในเส้นทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น (Packaging Award-Winners in Japan) โดยท่าน ผศ.อรสา จิรภิญโญ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 15 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 23


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา