โลโก้เว็บไซต์ เกษียณอายุราชการ64 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เกษียณอายุราชการ64

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาร่วมลงนามแสดงมุธิตาจิตในสมุดประสาทพร ในนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้สมควรได้รับการยกย่องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ( เกษียณอายุราชการ) ประจำปี 2564
ในวันที่ 7 ก.ย. 64 - ผศ. ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ได้มีโอกาสร่วมลงนามแสดงมุธิตาจิตในสมุดประสาทพร ในนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้สมควรได้รับการยกย่องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ( เกษียณอายุร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา