โลโก้เว็บไซต์ ผศ.วาสนา สายมา | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.วาสนา สายมา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาผศ.วาสนา สายมา เจ้าของผลงาน “โคมไฟปะการัง” ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ให้เข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Exhibition on Scottish – Thai Craft & Design Exchange
ผศ.วาสนา  สายมา  หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์เจ้าของผลงาน  “โคมไฟปะการัง”ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ให้เข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา