โลโก้เว็บไซต์ ไอดิน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ไอดิน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563 โดย มทร.ล้านนาพิธีเปิดนิทรรศการ ไอดิน
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการ “ไอดิน” ผลงานนักศึกษาหลักสูตรเซรามิก ชั้นปีที่ 4 จำนวน 15 คน หลักสูตรเซรามิก จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะฝีมือและการ...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา