โลโก้เว็บไซต์ “Photo Care & Share” นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อโรงพยาบาลนครพิงค์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

“Photo Care & Share” นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อโรงพยาบาลนครพิงค์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนา“Photo Care & Share” นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อโรงพยาบาลนครพิงค์
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.เกษตร  แก้วภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการภาพถ่าย “Photo Care ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา