โลโก้เว็บไซต์ mou | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

mou

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาการเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ และมอบผลงานให้แก่ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยครูกว่างซี
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปร...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา