โลโก้เว็บไซต์ CQUT | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

CQUT

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาการประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะผู้บริหารจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู และงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา