โลโก้เว็บไซต์ เชียงคำ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงคำ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เตรียมทำความร่วมมือและจัดทำแผนแม่บทเมืองในการใช้พัฒนาเมืองของเทศบาลตำบลเชียงคำ
อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,รองคณบดี และอาจารย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงคำโดย นายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา