โลโก้เว็บไซต์ ตรวจประเมิน ASIC Accreditation Assessment | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตรวจประเมิน ASIC Accreditation Assessment

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนาตรวจประเมิน ASIC Accreditation Assessment
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้มีการต้อนรับ และ แสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา ในการตรวจประเม...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา