โลโก้เว็บไซต์ โตยฮอยครู สู่การสร้างสรรค์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

โตยฮอยครู สู่การสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนานิทรรศการ “โตยฮอยครู สู่การสร้างสรรค์”
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ “โตยฮอยครู สู่การสร้างสรรค์” โดย รองศาสตราจา...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา