โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณาจารย์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม สาขาการออกแบบ
อาจารย์ขวัญพงษ์ สมมิตร

อาจารย์ขวัญพงษ์ สมมิตร

หัวหน้าหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

อาจารย์ดุสิต ทองเปรมจิตต์

อาจารย์ดุสิต ทองเปรมจิตต์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ

อาจารย์ ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

รองศาสตราจารย์ ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์วาสนา สายมา

รองศาสตราจารย์วาสนา สายมา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ธรรมนูญ นิลวรรณ

อาจารย์ธรรมนูญ นิลวรรณ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์อนุชา แก้วหลวง

อาจารย์อนุชา แก้วหลวง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์พิพัฒน์ ปัญญา

อาจารย์พิพัฒน์ ปัญญา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์นวนพ สุวรรณภูมิ

อาจารย์นวนพ สุวรรณภูมิ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ ณ วิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ ณ วิชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ปิยะนุช เจดีย์ยอด

อาจารย์ปิยะนุช เจดีย์ยอด

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์วรุต มณีมาโรจน์

อาจารย์วรุต มณีมาโรจน์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ธาดา เสนานัย

อาจารย์ธาดา เสนานัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม (ตาก) สาขาการออกแบบ
อาจารย์ ดร.ปกรณ์ ลวกุล

อาจารย์ ดร.ปกรณ์ ลวกุล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์สมชาย บุญพิทักษ์

อาจารย์สมชาย บุญพิทักษ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ไพรวัลย์ คำวัน

อาจารย์ไพรวัลย์ คำวัน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์อริสา สุยะปัน

อาจารย์อริสา สุยะปัน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ธัญญาภักดิ์ ธิเดช

อาจารย์ธัญญาภักดิ์ ธิเดช

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์สมทรง เดชภิรัตนมงคล

อาจารย์สมทรง เดชภิรัตนมงคล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ภัณฑ์อเนก เรไร

อาจารย์ภัณฑ์อเนก เรไร

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ สาขาการออกแบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตยานิตย์ มิตร์แปง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตยานิตย์ มิตร์แปง

หัวหน้าหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศา โกมลสิริโชค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศา โกมลสิริโชค

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบสกุล ชื่นชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบสกุล ชื่นชม

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติรส บุญญะฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติรส บุญญะฤทธิ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ว่าที่ร้อยตรีดรณ์ สุทธิภิบาล

ว่าที่ร้อยตรีดรณ์ สุทธิภิบาล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์

อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ

อาจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า

อาจารย์จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตรวิชาออกแบบสื่อสาร สาขาการออกแบบ
อาจารย์ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์

อาจารย์ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์

หัวหน้าหลักสูตรวิชาออกแบบสื่อสาร

รองศาสตราจารย์สุรพล มโนวงศ์

รองศาสตราจารย์สุรพล มโนวงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี จุลกาญจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี จุลกาญจน์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดธิดา นิ่มนวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดธิดา นิ่มนวล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร แก้วภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร แก้วภักดี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์จันทร์จิรา นที

อาจารย์จันทร์จิรา นที

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่ายศาสตราจารย์มาลิน ยืนนาน

ผู้ช่ายศาสตราจารย์มาลิน ยืนนาน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์มณีกาญจน์ ไชยนนท์

อาจารย์มณีกาญจน์ ไชยนนท์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์สิริกานต์ มีธัญญากร

อาจารย์สิริกานต์ มีธัญญากร

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์รินรดา สันติอาภรณ์

อาจารย์รินรดา สันติอาภรณ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ทวีศักดิ์ แสนสง่า

อาจารย์ทวีศักดิ์ แสนสง่า

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์

หัวหน้าหลักสูตรทัศนศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร วิชัยกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร วิชัยกุล

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาจิตรกรรม

อาจารย์เกรียงไกร เมืองมูล

อาจารย์เกรียงไกร เมืองมูล

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาจิตรกรรม

อาจารย์วุฒิพร ธูปเพ็ง

อาจารย์วุฒิพร ธูปเพ็ง

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาจิตรกรรม

อาจารย์เปศล อัศวปรมิตชัย

อาจารย์เปศล อัศวปรมิตชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาจิตรกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย กันแตง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย กันแตง

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาประติมากรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกฤต บุระเตมีย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกฤต บุระเตมีย์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาประติมากรรม

อาจารย์ดำรงค์ชัย แสงคำ

อาจารย์ดำรงค์ชัย แสงคำ

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาประติมากรรม

อาจารย์ธัญญารัตน์ ทองใจ

อาจารย์ธัญญารัตน์ ทองใจ

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาประติมากรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ อินทร์แก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ อินทร์แก้ว

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะภาพพิมพ์

อาจารย์พัชรินทร์ มีลาภ

อาจารย์พัชรินทร์ มีลาภ

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะภาพพิมพ์

อาจารย์สุภาวิตา สุดอ่อน

อาจารย์สุภาวิตา สุดอ่อน

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะภาพพิมพ์

รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว

รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ คำฝั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ คำฝั้น

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะไทย

อาจารย์เนติ พิเคราะห์

อาจารย์เนติ พิเคราะห์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะไทย

อาจารย์ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์

อาจารย์ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาสื่อศิลปะ

อาจารย์ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์

อาจารย์ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาสื่อศิลปะ

อาจารย์อนุสรณ์ คาบเพชร

อาจารย์อนุสรณ์ คาบเพชร

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาสื่อศิลปะ

อาจารย์ศิริกัลยา โชติมณี

อาจารย์ศิริกัลยา โชติมณี

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาสื่อศิลปะ

อาจารย์ ดร.สิริรัญญา ณ เชียงใหม่

อาจารย์ ดร.สิริรัญญา ณ เชียงใหม่

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาสื่อศิลปะ

หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร ใจมั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร ใจมั่น

หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

อาจารย์ประสิทธิ์ อินทร์จันทร์

อาจารย์ประสิทธิ์ อินทร์จันทร์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

อาจารย์เชาวลิต พลอยแหวน

อาจารย์เชาวลิต พลอยแหวน

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

อาจารย์พัชราภา ศักดิ์โสภิณ

อาจารย์พัชราภา ศักดิ์โสภิณ

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล

อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

ว่าที่ร้อยตรีเอนก อิสระมงคลพันธุ์

ว่าที่ร้อยตรีเอนก อิสระมงคลพันธุ์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

อาจารย์พบสันต์ ติไชย

อาจารย์พบสันต์ ติไชย

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

อาจารย์ปลูกเกษม ชูตระกูล

อาจารย์ปลูกเกษม ชูตระกูล

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช คำแปน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช คำแปน

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

อาจารย์วัชรวุธ พุทธิรินโน

อาจารย์วัชรวุธ พุทธิรินโน

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ทองเปรมจิตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ทองเปรมจิตต์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา จุติสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา จุติสีมา

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

อาจารย์สิฐพร พรหมกุลสิทธิ์

อาจารย์สิฐพร พรหมกุลสิทธิ์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

อาจารย์ภัทรกร ออแก้ว

อาจารย์ภัทรกร ออแก้ว

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

อาจารย์ศิรินภา พรมมาแบน

อาจารย์ศิรินภา พรมมาแบน

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

หลักสูตรเซรามิก สาขาเทคโนโลยีศิลป์
รองศาสตราจารย์วันชัย เพี้ยมแตง

รองศาสตราจารย์วันชัย เพี้ยมแตง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกรณ์ วิไล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกรณ์ วิไล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วิไล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วิไล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์กิติชัย ระมิงค์วงศ์

อาจารย์กิติชัย ระมิงค์วงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์นพวรรณ เดชบุญ

อาจารย์นพวรรณ เดชบุญ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี อดิศัยพัฒนะกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี อดิศัยพัฒนะกุล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ภาสินี ศิริประภา

อาจารย์ ดร.ภาสินี ศิริประภา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ธิดา ตุงใย

อาจารย์ธิดา ตุงใย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี

หัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรพร ตุมพสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรพร ตุมพสุวรรณ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์อิศรา กันแตง

อาจารย์อิศรา กันแตง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์

อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.วรรณิก พิชญกานต์

อาจารย์ ดร.วรรณิก พิชญกานต์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์พงษ์สิน ทวีเพชร

อาจารย์พงษ์สิน ทวีเพชร

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์บวร พูลสวัสดิ์

อาจารย์บวร พูลสวัสดิ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์มานิตา ชีวเกรียงไกร

อาจารย์มานิตา ชีวเกรียงไกร

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ปัตย์ ศรีอรุณ

อาจารย์ปัตย์ ศรีอรุณ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุมาศ ภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุมาศ ภักดี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์โสภิตสุดา ใหม่วัน

อาจารย์โสภิตสุดา ใหม่วัน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์สมชาย แก้วอินัง

อาจารย์สมชาย แก้วอินัง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์อรรถสิทธิ์ มงคล

อาจารย์อรรถสิทธิ์ มงคล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์เกรียงไกร ประสพโชคชัย

อาจารย์เกรียงไกร ประสพโชคชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์เจษฎา สุภาศรี

อาจารย์เจษฎา สุภาศรี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ชญาดา วาณิชพงษ์

อาจารย์ชญาดา วาณิชพงษ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ คชสีห์

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ คชสีห์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ศุภชัย ชูศรี

อาจารย์ศุภชัย ชูศรี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์กาญจนา ปะทะนมปีย์

อาจารย์กาญจนา ปะทะนมปีย์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ

ช่วยราชการ เขตพื้นที่ เชียงราย

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน สาขาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ จันทรวงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ จันทรวงค์

หัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน

อาจารย์ณภดล เจนวินิจฉัย

อาจารย์ณภดล เจนวินิจฉัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยทัต พูลสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยทัต พูลสวัสดิ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์จุรีพร เลือกหา

อาจารย์จุรีพร เลือกหา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์วราชัย ขิงทอง

อาจารย์วราชัย ขิงทอง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ธนิตพงศ์ พุทธวงศ์

อาจารย์ธนิตพงศ์ พุทธวงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ภัทราวดี ธงงาม

อาจารย์ภัทราวดี ธงงาม

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ติร บัวใบ

อาจารย์ติร บัวใบ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์วันชัยยุทธ วงษ์เทพ

อาจารย์วันชัยยุทธ วงษ์เทพ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์วีรพจน์ การคนซื่อ

อาจารย์วีรพจน์ การคนซื่อ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์สุทธปรีชา จริยงามวงศ์

อาจารย์สุทธปรีชา จริยงามวงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์กิตติกุล ศิริเมืองมูล

อาจารย์กิตติกุล ศิริเมืองมูล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา