โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาจิตรกรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


กลุ่มวิชาจิตรกรรม กลุ่มวิชาจิตรกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร วิชัยกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร วิชัยกุล

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาจิตรกรรม

อาจารย์เกรียงไกร เมืองมูล

อาจารย์เกรียงไกร เมืองมูล

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาจิตรกรรม

อาจารย์วุฒิพร ธูปเพ็ง

อาจารย์วุฒิพร ธูปเพ็ง

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาจิตรกรรม

อาจารย์เปศล อัศวปรมิตชัย

อาจารย์เปศล อัศวปรมิตชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาจิตรกรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา