โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาสื่อศิลปะ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาสื่อศิลปะ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


กลุ่มวิชาสื่อศิลปะ กลุ่มวิชาสื่อศิลปะ
อาจารย์ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์

อาจารย์ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาสื่อศิลปะ

อาจารย์ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์

อาจารย์ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาสื่อศิลปะ

อาจารย์อนุสรณ์ คาบเพชร

อาจารย์อนุสรณ์ คาบเพชร

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาสื่อศิลปะ

อาจารย์ศิริกัลยา โชติมณี

อาจารย์ศิริกัลยา โชติมณี

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาสื่อศิลปะ

อาจารย์ ดร.สิริรัญญา ณ เชียงใหม่

อาจารย์ ดร.สิริรัญญา ณ เชียงใหม่

หัวหน้าหลักสูตรทัศนศิลป์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา