โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการออกแบบสร้างสรรค์ (ป.โท) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรการออกแบบสร้างสรรค์ (ป.โท) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรการออกแบบสร้างสรรค์ (ป.โท) หลักสูตรการออกแบบสร้างสรรค์ (ป.โท)
รศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

รศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบสร้างสรรค์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ

ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.ดร.สิริรัญญา ณ เชียงใหม่

ผศ.ดร.สิริรัญญา ณ เชียงใหม่

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.ดร.เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม

ผศ.ดร.เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.ปาริชาต เกษมสุข

อาจารย์ ดร.ปาริชาต เกษมสุข

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา