โลโก้เว็บไซต์ เอกสารประกอบการสอน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบการสอน


วิชาล้านนาศึกษา


อาจารย์ลิปิกร มาแก้ว

เอกสารประกอบการบรรยาย-วิชาล้านนาศึกษา-ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้านนา

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาล้านนาศึกษา (ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้านนา)


อาจารย์เนติ พิเคราะห์

ครั้งที่ 1 ศิลปะและงานหัถศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครัวบ้าน

ครั้งที่ 2 ศิลปะและงานหัถศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครัววัด

ครั้งที่ 3 ศิลปะและงานหัถศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครัวฮักครัวฮอม


อาจารย์วิทยา พลวิฑูรย์

ล้านนาศึกษา สถาปัตยกรรมล้านนา ศาสนสถาน


อาจารย์เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม

ประวัติศาสตร์ล้านนา วิชาล้านนาศึกษา

ล้านนาศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม คีตการ วรรณกรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา