โลโก้เว็บไซต์ สายตรงคณบดี | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สายตรงคณบดี


อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์  คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือร้องเรียนเรื่องต่างๆภายในคณะโดยตรงได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. โทรศัพท์ 083-5820788
2. E-mail : sam_natee@rmutl.ac.th, artjedyod@gmail.com
3. ทางจดหมาย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตลล้านนา  95/2 ถ.ชุปเปอร์ไฮเวย์  ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ 53000

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา