โลโก้เว็บไซต์ สายตรงคณบดี | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สายตรงคณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ  คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือร้องเรียนเรื่องต่างๆภายในคณะโดยตรงได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. โทรศัพท์ 053414250 ต่อ 2701 , 2706  Fax 053-414253
2. E-mail : Peera_ju@hotmail.com
3. ทางจดหมาย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตลล้านนา  95/2 ถ.ชุปเปอร์ไฮเวย์  ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ 53000

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา