โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้บริหาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

คณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์

 

อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์

 

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

 

อาจารย์ดุสิต ทองเปรมจิตต์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ทองเปรมจิตต์

 

อาจารย์มานิตา ชีวเกรียงไกร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์

 

อาจารย์ ดร.ภาสินี ศิริประภา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยทัต พูลสวัสดิ์

 

อาจารย์ภัทราวดี ธงงาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์ธนิตพงศ์ พุทธวงศ์

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร วิชัยกุล

 

อาจารย์ดุสิต ทองเปรมจิตต์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา จุติสีมา

 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ คชสีห์

หัวหน้าสาขาศิลปกรรม หัวหน้าสาขาการออกแบบ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีศิลป์ หัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรม

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา