โลโก้เว็บไซต์ KM ด้านการเรียนการสอน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

KM ด้านการเรียนการสอน


สมรรถนะผู้เรียน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

Programme Learning Outcomes.

 

 

 

ทักษะการออกแบบสื่อสารสรรค์สำหรับการเรียนรู้ออนไลน์

 

 

 

ประชุมการจัดการความรู้ (KM)

ด้านวิชาการ

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา