โลโก้เว็บไซต์ Downloads | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

Downloads


1.คำร้องและแบบฟอร์มต่างๆ
    1.1 คำร้องทั่วไป
    1.2 ชุดแบบคำร้องรักษาสภาพ(ใช้ทั้ง2แผ่น)
    1.3 ใบถอนวิชาเรียน
    1.4 แบบฟอร์มใบสรุปผลการเทียบโอนรายวิชา
    1.5 ใบคำร้องขอลาพักการเรียน
    1.6 ใบคำร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา
    1.7 ใบลานักศึกษา
    1.8 ใบคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ
    1.9 ใบคำร้องขอเปลี่ยน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
    1.10 ใบคำร้องขอเอกสารหลักฐานการศึกษา
    1.11 คำร้องขอใบแทนปริญญาบัตร
    1.12 แบบฟอร์มขออนุญาตให้ผลการศึกษาเป็นไม่สมบูรณ์มส.หรือ I
    1.13 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
    1.14 ใบแจ้งระดับคะแนนที่เคยมีสภาพไม่สมบูรณ์ ( I )หรือสอบกรณีพิเศษ57

2.การเบิกค่าสอนเกินภาระการสอน

    2.1.ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระการสอน
    2.2.ประกาศเกณฑ์การเบิกตามกลุ่มเรียน
    2.3.ฐานการเบิกค่าสอนเกินภาระการสอนสำหรับผู้บริหารและอาจารย์

    2.4.ระเบียบกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง

    2.5.ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินผลประโยชน์

    2.6.เกณฑ์การเบิกค่าสอนเกินภาระการสอนฯ ปีงบประมาณ 2557
    2.7.ตัวอย่างการคำนวณ
    2.8.ใบเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระการสอน (งบประมาณผลประโยชน์) สำหรับพนักงานตามพันธกิจ
    2.9.ใบเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระการสอน (งบประมาณแผ่นดิน) สำหรับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย

3.ตารางสอน-ตารางสอบ
 3.1.คู่มือการเปิดรายวิชาและการจัดตารางสอน
 3.2.ตารางสอน,ตารางสอบ
 

สัญลักษณ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

แบบสำรวจความต้องการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ง.9) แบบเสนอโครงการ-กิจกรรม

(ง.9.1) แบบรายงานโครงการ-กิจกรรม

แผน ศส. 2562

PR Faculty Arts & Arch PDF

PR Faculty Arts & Arch PPT

แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม ตอบสนองยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบขออนุญาตใช้หอนิทรรศการ

แบบฟอร์มสำหรับการประเมินผลการปฎิบัติราชการ (แบบใหม่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา