โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์


ชื่อหลักสูตร (ไทย)

 

     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

 

ชื่อหลักสูตร (Eng)

 

     Bachelor of Technology Program in Ceramics

 

ชื่อสาขา

 

     เทคโนโลยีศิลป์

 

ระยะเวลา

 

     4 ปี

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด

 

     3/28/2021

 

ค่าเทอม

 

     8,000 บาท

 

ปรัชญาของหลักสูตร

 

     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเซรามิกส์ ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

     ความสามารถ การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ การส่งเสริม อัตลักษณ์ล้านนาและการผลิตเซรามิกส์

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

     1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเซรามิกส์ ที่มีความรู้ในด้านวิชาชีพเซรามิกส์ ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

         แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะ สม 

     2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเซรามิกส์ ที่มีทักษะจากการปฏิบัติจริงในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมจริงอย่างครบกระบวนการ

     3. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเซรามิกส์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการอนุรักษ์ พัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา

         สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

     4. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้และความสามารถมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพด้านเซรามิกส์

         ทั้งการประกอบอาชีพอิสระและการประกอบอาชีพในองค์กรต่าง ๆ

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 

     มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30
หมวดวิชาเฉพาะ      94
หมวดวิชาเลือกเสรี      6
ช่องทางการติดต่อหลักสูตร      https://www.facebook.com/CeramicsRMUTL
โลโก้หลักสูตร

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา