โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล


ชื่อหลักสูตร (ไทย)

 

     หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

 

ชื่อหลักสูตร (Eng)

 

     Digital Print Media

 

ชื่อสาขา

 

     เทคโนโลยีศิลป์

 

ระยะเวลา

 

     ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด

 

     3/31/2564

 

ค่าเทอม

 

     8,000 บาท

 

ปรัชญาของหลักสูตร

 

     มุ่งสร้างนักออกแบบที่สามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล โดยมีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นำไปสู่การสร้างมูลค่า

     เชิงพาณิชย์ ที่สอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรม และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

     1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะในการออกแบบ ที่สามารถบูรณาการ ประยุกต์ใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติงานอย่าง

     เป็นระบบ ไปสู่การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

     2. เพื่อพัฒนาให้บัณฑิตมีบุคลิกลักษณะ ใฝ่เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ สามารถสร้างคุณค่า นวัตกรรม

     สามารถปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ยกระดับรายได้ต่อการประกอบอาชีพ หรือพัฒนาสู่การประกอบการใหม่

     3. เพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อตนเอง

     สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา      สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30
หมวดวิชาเฉพาะ      90
หมวดวิชาเลือกเสรี      6
ช่องทางการติดต่อหลักสูตร      https://www.facebook.com/สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล-278220149455067/
โลโก้หลักสูตร      

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา