โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน


ชื่อหลักสูตร (ไทย)

     

     หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

 

ชื่อหลักสูตร (Eng)

     

     Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture

 

ชื่อสาขา

     

     สถาปัตยกรรม

 

ระยะเวลา

 

     5 ปี

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด

 

     10/11/2560

 

ค่าเทอม

 

     18,000 บาท

 

ปรัชญาของหลักสูตร

     ผลิตสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายในนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพื้นถิ่นล้านนา ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

     1. เพื่อผลิตบัณฑิตวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมภายใน

     2. เพื่อผลิตบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายใน ที่มีทักษะปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

     3. เพื่อผลิตบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายใน ที่สามารถต่อยอดงานภูมิปัญญาพื้นถิ่นล้านนาสู่งานสถาปัตยกรรมภายใน

     4. เพื่อผลิตบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายใน ที่มีจิตสำนึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 

     รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

     ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนดและสามารถผ่านเกณฑ์การสอบของหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน

     คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

     30

หมวดวิชาเฉพาะ

     117

หมวดวิชาเลือกเสรี      6
ช่องทางการติดต่อหลักสูตร      https://www.facebook.com/arch.rmutl
โลโก้หลักสูตร      

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา