โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม


ชื่อหลักสูตร (ไทย)

     

     หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 

ชื่อหลักสูตร (Eng)

     

     Bachelor of Architecture Program in Architect

 

ชื่อสาขา

     

     สถาปัตยกรรม

 

ระยะเวลา

 

     ศึกษาปกติ 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด

 

     11-10-2017

 

ค่าเทอม

 

     15,000 บาท

 

ปรัชญาของหลักสูตร

 

     สถาปนิกนักปฏิบัติการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ บนฐานภูมิปัญญาพื้นถิ่นล้านนา รักษาสภาวะแวดล้อม ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

     1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้อย่างมีคุณภาพ

     2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และบูรณาการภูมิปัญญาพื้นถิ่นและเทคโนโลยี

     ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีสุนทรียภาพ

     3. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ที่มีจิตสำนึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 

     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

     ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด และสามารถผ่านเกณฑ์การสอบของหลักสูตรสถาปัตยกรรม

     คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

     30

หมวดวิชาเฉพาะ

     135

หมวดวิชาเลือกเสรี      6
ช่องทางการติดต่อหลักสูตร      https://www.facebook.com/arch.rmutl
โลโก้หลักสูตร -

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา