โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์


ชื่อหลักสูตร (ไทย)

 

     หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

 

ชื่อหลักสูตร (Eng)

 

     Bachelor of Fine Arts Program in Visual Arts

 

ชื่อสาขา

 

     ศิลปกรรม

 

ระยะเวลา

 

     ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด

 

     28-05-2021

 

ค่าเทอม

 

     8,000 บาท

 

ปรัชญาของหลักสูตร

 

     สร้างความรู้และมีทักษะในการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ สู่การปฏิบัติได้จริงทางวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

     1 ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ทั้งในพื้นฐานและระดับที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสร้างสรรค์ ทัศนศิลป์

     2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

     3 ผลิตบัณฑิตสามารถพัฒนาบูรณาการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์

     4 ผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในคุณค่าของศิลปะและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ ยกระดับจิตใจให้กับคนในสังคมส่วนรวมของชาติ

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 

     รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30
หมวดวิชาเฉพาะ      94
หมวดวิชาเลือกเสรี      6
ช่องทางการติดต่อหลักสูตร      https://www.facebook.com/Visualartsjedyod
โลโก้หลักสูตร -

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา