โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์


ชื่อหลักสูตร (ไทย)

     

     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์

 

ชื่อหลักสูตร (Eng)

     

     Master of Fine and Applied Arts Program in Creative Design

 

ชื่อสาขา

     

     การออกแบบ

 

ระยะเวลา

 

     ศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา สำเร็จได้ไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด

 

     11/25/2563

 

ค่าเทอม

 

     20,000 บาท

 

ปรัชญาของหลักสูตร

     มุ่งใช้ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาล้านนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทของ

     โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

     1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตนักวิจัยและนักปฏิบัติขั้นสูงที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ สามารถค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนางานศิลปะและการ

     ออกแบบเชิงนวัตกรรม ไปสู่ระดับชาติและระดับสากล

     2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

     ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

     3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถนำองค์ความรู้ด้านศิลปะและการ

     ออกแบบสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมไปขับเคลื่อนต่อยอดภูมิปัญญาล้านนาสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 

     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับสาขาศิลปะและการออกแบบ หรือมีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

     ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

     -

หมวดวิชาเฉพาะ

     36

หมวดวิชาเลือกเสรี      -
ช่องทางการติดต่อหลักสูตร      คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)
โลโก้หลักสูตร -

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา