โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์


ชื่อหลักสูตร (ไทย)

 

     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์

 

ชื่อหลักสูตร (Eng)

 

     Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Packaging Design

 

ชื่อสาขา

 

     เทคโนโลยีศิลป์

 

ระยะเวลา

 

     ปริญญาตรี 4 ปี

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด

 

     11/27/2020

 

ค่าเทอม

 

     12,000 บาท

 

ปรัชญาของหลักสูตร

 

     สร้างบุคลากรด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี

     เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

     1. มีความรู้และทักษะด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์บนพื้นฐานของศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

     2. สามารถค้นคว้า รวบรวม ศึกษาข้อมูล เพื่อสร้างกระบวนการคิดได้อย่างเป็นระบบ

     3. สามารถสังเคราะห์ข้อมูล ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อสร้างอัตลักษณ์ในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

     4. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญ รู้หน้าที่ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา      มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30
หมวดวิชาเฉพาะ      94
หมวดวิชาเลือกเสรี      6
ช่องทางการติดต่อหลักสูตร      https://www.facebook.com/Packagelanna-264248300291324
โลโก้หลักสูตร      

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา