โลโก้เว็บไซต์ ผลงานที่ได้รับรางวัล | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลงานที่ได้รับรางวัล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนารายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ และรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้าพิเศษ
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านทัศนศิลป์ และด้านการออกแบบในนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา