โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจีน62 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจีน62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามที่ Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท คณะศิลปกรรม และคณะการออกแบบ จำนวน 30 คน มาแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 2...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา