โลโก้เว็บไซต์ สะท้อน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สะท้อน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนานิทรรศการ Art Exhibition ในแนวคิด Refection – สะท้อน
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ “Art Exhibition” ในแนวคิด “Refection – สะท้อน” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักส...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา