โลโก้เว็บไซต์ ห้องเรียนต้นแบบ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ห้องเรียนต้นแบบ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงผ่านกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบ ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงผ่านกิจกรรมห้องเรียน ต้นแบบ แนะแนวทางการศึก...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา