โลโก้เว็บไซต์ Melanger of Textiles & Jewelry Designs 2019 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

Melanger of Textiles & Jewelry Designs 2019

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาMelanger of Textiles & Jewelry Designs 2019
เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 62 ที่ผ่านมา - หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) ได้เชิญ ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา