โลโก้เว็บไซต์ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561  | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ป...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา