โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ


ชื่อหลักสูตร (ไทย)

 

     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ

 

ชื่อหลักสูตร (Eng)

 

     Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fashion, Textile and Jewelry Design

 

ชื่อสาขา

 

     การออกแบบ

 

ระยะเวลา

 

     4 ปี

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด

 

     11-10-2021

 

ค่าเทอม

 

     8,000 บาท

 

ปรัชญาของหลักสูตร

 

     นักออกแบบ นักปฏิบัติงานทางด้านแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ บนรากฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ธุรกิจสร้างสรรค์ 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

     1.เพื่อผลิตบัณฑิตนักออกแบบ นักปฏิบัติ สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบและการผลิต

     การประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ด้วยแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับบนรากฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและพัฒนา

     อย่างมีประสิทธิภาพ

     2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้า พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล

     3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

     2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

     30

หมวดวิชาเฉพาะ      92
หมวดวิชาเลือกเสรี      6
ช่องทางการติดต่อหลักสูตร      https://www.facebook.com/FashionTextileAndJewelryDesign
โลโก้หลักสูตร      

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา