โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม


ชื่อหลักสูตร (ไทย)

 

     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

 

ชื่อหลักสูตร (Eng)

 

     Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Industrial Design

 

ชื่อสาขา

 

     การออกแบบ

 

ระยะเวลา

 

     ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด

 

     12/9/2021

 

ค่าเทอม

 

     8,000 บาท

 

ปรัชญาของหลักสูตร

 

     ความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานภูมิปัญญาล้านนา วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีที่ เหมาะสม

     เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการออกแบบอุตสาหกรรมสู่ความเป็นสากล

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

     1.เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะทางการออกแบบอุตสาหกรรม บนพื้นฐาน การบูรณาการ ด้านความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและธุรกิจอุตสาหกรรม

     2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์และบูรณาการองค์ ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการออกแบบอุตสาหกรรม

     3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาล้านนา เพื่ออนุรักษ์ และทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นตลอดจนผสมผสานเอกลักษณ์ล้านนา

     ในงานออกแบบอุตสาหกรรมสู่สากล

     4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพ

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

     รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30
หมวดวิชาเฉพาะ      94
หมวดวิชาเลือกเสรี      6
ช่องทางการติดต่อหลักสูตร

     Facebook : ออกแบบอุตสาหกรรม ราชมงคลล้านนา

     E-mail: idrmutl2562@gmail.com

โลโก้หลักสูตร      

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา