โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร


ชื่อหลักสูตร (ไทย)

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร

 

ชื่อหลักสูตร (Eng)

 

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Communication Design

 

ชื่อสาขา

 

การออกแบบ

 

ระยะเวลา

 

สำหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา สำเร็จได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด

 

13-10-2564

 

ค่าเทอม

 

8,000 บาท

 

ปรัชญาของหลักสูตร

 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร และติดตามเทคโนโลยีด้านสื่อให้เท่าทันยุคสมัย

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในหลักการออกแบบสื่อสาร เทคโนโลยี และมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และผลิตงานด้านการออกแบบสื่อทั้งออฟไลน์ และออนไลน์อย่างเป็นระบบ

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม สามารถใช้ความรู้ด้านศิลปะ และการออกแบบสื่อสารในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 

     ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบ

     ข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด การเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบข้อบังคับตามที่

     สถาบันการศึกษากำหนด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30
หมวดวิชาเฉพาะ      94
หมวดวิชาเลือกเสรี      6
ช่องทางการติดต่อหลักสูตร      https://www.facebook.com/cdrmutl
โลโก้หลักสูตร      

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา