โลโก้เว็บไซต์ สถาปัตยกรรมภายใน “จัดเสวนา WORKSHOP สร้างสรรค์” | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาปัตยกรรมภายใน “จัดเสวนา WORKSHOP สร้างสรรค์”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนาสถาปัตยกรรมภายใน “จัดเสวนา WORKSHOP สร้างสรรค์”
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม “เสวนา และ WORKSHOP สร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องบรรยายรวมสาขาสถาปั...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา